Podgląd instrukcji obsługi

Żelazko BOSCH TDA 5680 - Strona: (1)

<
>
Linki sponsorowane
Linki sponsorowane
da
Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA56 fra Bosch
Dette strygejern er fremstillet efter økologiske kriterier, der har
med holdbar udvikling at gøre, og dets livscyklus er blevet
analyseret - fra materialevalg til dets senere genanvendelse
eller genbrug - ligesom mulighederne for forbedring er blevet
evalueret ud fra et teknisk, økonomisk eller miljømæssigt
synspunkt.
Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke beregnet
til erhvervsmæssig brug.
Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!
Generelle sikkerhedsadvarsler
Fare for elektrisk stød eller brand!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik).
For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark
skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne
adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via
kundeservice (reservedel nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med
oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller
apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er nødvendigt
at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere, at den passer
til 16 A eller mere og har et jordstik.
For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan opstå
fænomener som transiente spændingsfald eller styrkeudsving
anbefales det, at strygejernet tilsluttes et strømforsyningssystem
med en maksimal impedans på 0,27 Ω. Om nødvendigt
kan brugeren spørge det offentlige forsyningsselskab om
systemimpedansen ved grænseadepunktet.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive
rn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller psykiske
funktioner eller som mangler erfaring eller viden, med mindre de
har modtaget vejledning om brug.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil overade.
Når det er placeret i en støtteanordning, skal du sørge for, at
dennes overade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn skader
eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet kontrolleres
af en autoriseret tekniker fra vores tekniske servicecenter, før
det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med vand
eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i forbindelse
med påfyldning af vand.
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved at trække
i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis der
er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation,
som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af
en beskadiget ledning, udføres af kvaliceret personale fra en
autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt til at
gå fra det i en periode.
Før ibrugtagning første gang
Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra
bundpladen
Fyld strygejernets beholder med almindeligt postevand og stil
temperaturregulatoren på “max”.
Tislut strygejernet. r strygejernet har et den ønskede
temperatur (lyset på bagsiden af vandtanken slukkes), stilles
dampregulatoren og tasten trykkes ned gentagne gange,
hvorved vandet fordamper.
Ved brug af strygejernet for rste gang kan der eventuelt
dannes en lettere røg og lugt, hvilket dog forsvinder i løbet af
et par minutter.
Brug Fig. 1
Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen.
Kontrollampen lyser, indtil den ønskede temperatur er nået.
Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i strygejernet
stiger og falder.
r strygejernet er varmt, kan der stryges, og selv om
strygejernet opvarmer. Sortér strygetøjet efter de internationale
plejemærker og start med at stryge ved den laveste temperatur
“•”:
Syntetisk
••
Silke – Uld
•••
Bomuld – Linned
Tanken fyldes op Fig. 2
Stil dampregulatoren på og træk stikket ud!
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget i det.
Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil beskadige
apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er ikke
omfattet af garantien.
Brug ikke kondensvand fra rretumblere, airconditionanlæg
eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt vand
fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra
vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit
område er meget hårdt, kan du blande det med destilleret vand
i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max”.
Strygning uden damp Fig. 3
Stil dampregulatoren på .
Strygning med damp Fig. 4
Stil tem peraturregulatoren på og - efter
opvarmningen - dampregulatoren på eller .
Temperaturregulator på position “••”: Stil
dampregulatoren på .
Temperaturregulator på position “•••” eller “max”:
Stil dampregulatoren på .
Spray Fig. 5
Brug ikke sprayfunktionen på silke.
Dampstråler Fig. 6
Temperatur: maks. Tryk ere gange på tasten , med pauser på
mindst 5 sekunder.
Lodret damp Fig. 6
Stil temperaturen “max”. Hæng strygetøjet en bøjle. Før
strygejernet lodret i en afstand på 10 cm og tryk ere gange på
tasten , i pauser på mindst 5 sekunder.
Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der aktuelt bæres.
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.
Når strygningen er færdig
Stil dampregulatoren ere gange fra til og tilbage igen
(selvrens). Tømning af vandbeholderen: Hold spidsen på
strygejernet nedad og ryst jernet let. Stil strygejernet enden, ikke
på strygesålen (Fig. 7). Vikle ikke ledningen for stramt op!
Rengøring
Er strygejernet en smule snavset, trækkes stikket ud og sålen
afkøles. Tør kun hus og sål af med en fugtig klud.
Smelter syntetisk stof den rustfrie strygesål, fordi indstillingen er
for høj, slukkes for dampen og stofresterne tørres straks af sålen
med en tyk, sammenfoldet, tør bomuldsklud (maks. trin).
For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du sørge for at
undgå kontakt med metalgenstande.Anvend aldrig skuresvampe
eller kemikalier til rengøring af strygesålen.
Beholderen aldrig afkalkes eller behandles med rense-
eller opløsningsmiddel: Strygejernet ville i dette tilfælde
dryppe under dampning!
Ekstrafunktioner
(Afhængigt af model)
Flerdelt afkalkningssystem Fig. 8
Af hæ ng ig t af mod el er de nn e se ri e ud st yr et med
afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet “self-
clean” mekanismen for kedelstensaejringer.
2. Calc’nclean
Funktionen “calc’nclean” hjælper med at fjerne kalkpartikler fra
dampkammeret. Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis vandet
er meget hårdt, hvor du bor.
1. Tag stikket til strygejernet ud af stikkontakten, indstil
dampregulatoren på , og fyld vandbeholderen med vand.
2. Indstil temperaturvælgeren på “max”, og slut strygejernet til.
3. Efter den nødvendige opvarmningsperiode, går kontrollyset
ud. Tag derefter stikket til strygejernet ud af stikkontakten.
4. Hold strygejernet hen over vasken. Tryk på knappen “clean”,
og ryst forsigtigt strygejernet. Der kommer kogende vand og
damp ud med kalk eller andre aejringer.
5. r strygejernet ophører med at dryppe, skal du slippe
knappen, sætte stikket fra strygejernet i stikkontakten og lade
strygejernet opvarme, indtil den resterende mængde vand er
fordampet.
6. Gentag denne procedure, hvis strygejernet stadig indeholder
urenheder.
3. anti-calc
Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen
af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der opbygges
naturligt med tiden
For ekstra afkalkning, varm strygejernet op og på tryk dampskuds
knappen ere gange hurtigt efter hinanden. Vent derefter til vandet
er væk fra sålen
“Secure” Automatisk
sikkerhedsafbrydelse Fig. 9
(Afhængigt af model)
Den automatisk afbryderfunktion “Secure” slukker strygejernet, når
det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne funktion inaktiv
i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå den indstillede
temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens det står
i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står på bundpladen,
vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde apparatet, og
styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge det lidt.
Når sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens strygejernet hviler
bundpladen, kan apparatet dryppe gennem bundpladen. Anbring
dampregulatoren i positionen “0”, tøm vandbeholderen, og varm
strygejernet op igen, indtil det resterende vand er fordampet.
Dråbebeskyttelse
(Afhængigt af model)
Hvis den indstillede temperatur er for lav, slukkes automatisk for
dampen for undgå at der opstår dråber. Der høres evt. et klik.
Tekstilbeskyttende sål til
bundplade / tæppe Fig. 10
(afhængigt af model)
Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer ved
maksimumstemperatur uden at beskadige dem.
Brug af beskyttelsen overødiggør også brug af en klud til at
forhindre skinnen på mørke materialer.
Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af stoffet for
at se, om det er velegnet.
Når du vil sætte tekstilbeskyttelsen på strygejernet, skal du sætte
spidsen af strygejernet ind i enden af tekstilbeskyttelsen og trykke
den bageste del af beskyttelsen opad, indtil du hører et klik. Når
du vil aftage tekstilbeskyttelsen, skal du trække ned i clipsen i
enden og fjerne strygejernet.
Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves gennem
kundeservice eller specialiserede forretninger:
Tilbehør
(eftersalg)
Bestillingsnummer i
specialforretninger
464851 TDZ1510
Tips til at hjælpe dig med at spare energi
Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for at
minimere energiforbruget:
Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste
temperatur.
Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten
tøjet.
Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur, hvor
du skal følge instruktionerne i vejledningen.
Brug kun damp, hvis det er dvendigt. Brug i stedet
sprøjtefunktionen, når det er muligt.
Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor
du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra
tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring
af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren til
programmet 'strygefri’.
Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen helt
fra.
Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret placering
med damp aktiveret genererer spildt damp.
Bortskaffelse
Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og
vær med til at skåne miljøet.
Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugs-pladserne er placeret
kan kommunen kontaktes.
Dette apparat er mærket i overensstem melse med det
europæiske direktiv 2002/96/EG - der omhandler
kasserede, elektriske og elektroniske apparater
(kasseret, elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).
Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering og
genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.
Du kan hente ve jle dnin gen under B osch lok ale
hjemmesider.
004 TDA56..10/10
da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohjeet
pl Instrukcja obsługi
ru Инструкции по эксплуатации
uk Інструкція з використання
hu Használati utasítások
ro Instructioni de folosire
аr

M-2
TDA 56..
Sensixx B4



















no
Takk for at du valgte et TDA56 dampstrykejern fra Bosch
Dette strykejernet er designet i henhold til økologiske kriterier,
forbundet med den stadige utdviklingen, analysert i hele dens
livssyklus, fra material valg til den siste nedbrytning eller
resirkulering - evaluering av forbedrings muligheter, fra den
tekniske, økonomiske og miljøvennlige side av saken
Dette apparatet er produsert utelukkende for bruk i
hjemmet og er følgelig ikke egnet til industrielt bruk.
Les bruksanvisnigen nøye og ta vare den for senere
konsultasjoner.
Generelle sikkerhetsadvarsler
Fare for elektrisk støt eller brann!
Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til informasjonen
som står på merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er synlig
skadet.
Dette apparatet kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det
er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for at
den er egnet til 16 A eller mer og at den har et støpsel med
jordforbindelse.
For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som transiente
spenningsfall eller uktuasjoner forekommer, anbefaler vi at
strykejernet er koplet til et strømnett med en impedans
maksimum 0,27 Ω.
Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om hvor
stor impedansen er ved koplingspunktet.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner, medmindre
de er under oppsyn eller har fått opplæring.
Barn må overkes for å garantere at de ikke leker med
apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overate.
Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overaten støtten
står på er stabil.
Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har synlige
skader eller lekker vann. Det kontrolleres av et autorisert
Teknisk Servicesenter før den kan brukes på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før resterende
vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold (regn,
sol, frost, osv.)
Støpselet ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra i
ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke om
at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller
reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av
kvalisert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Før første gangs bruk
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
strykesålen.
FyII tanken på strykejernet med vann fra springen og sett
temperaturreguleringen “max”. Tilkople apparatet. r
strykejernet har fått riktig temperatur (indikatorlampen på enden
av vanntanken slår seg av), lar du vannet fordampe ved å innstille
dampreguleringen på og å trykke ere ganger på knappen .
Ved første gangs bruk av strykejernet kan det forekomme røyk-
eller luktutvikling, men denne vil stoppe etter noen få minutter.
Bruk bilde 1
Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker så snart
den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er varmt, kan
det strykes videre selv om det varmes opp. Sorter plaggene etter
merkelappene og start med lavest temperatur “•”:
Syntetisk stoff
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Lin
Påfylling av tanken bilde 2
Sett dampreguleringen på og trekk ut støpselet!
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med noe. Å bruke
andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge apparatet.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil
oppheve garantien.
Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel, luftkondisjoneringsanlegg
eller lignende. Dette apparatet er laget for å bruke normalt
springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å forlenge
optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig
hardt, bland springvannet med destillert vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for “max” vannivå.
Stryking uten damp bilde 3
Sett dampreguleringen på .
Dampstøt bilde 4
Sett temperaturreguleringen på og sett dampreguleringen
eller etter at den er oppvarmet.
Sett temperaturreguleringen i posisjonen “••”: dampreguleringen
settes på .
Sett temperaturreguleringen i posisjonen •••” eller på max”;
dampreguleringen settes på .
Spray bilde 5
Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
Stryking med dampstøt bilde 6
Temperatur: max
Trykk tasten ere ganger med pauser på minst 5 sekunder.
Vertikal damp bilde 6
Sett temperaturen på “max”.
Heng klærne på en bøyle.
Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk tasten
ere ganger med pauser på minst 5 sekunder.
Dampen må aldri rettes direkte mot klær mens noen har
dem på.
Dampen må aldri rettes mot personer eller dyr.
Etter hver strykeomgang
Sett dampreguleringen fra til og tilbake ere ganger
(selvrens). Tømming av tanken: Hold strykejerned med spissen
nedover og rist lett på det.
For oppbevaring settes det opp bakkant, ikke la det stå
sålen (bilde 7).
Ikke vikle kabelen opp for stramt.
Rengjøring
Ved lett smuss trekkes støpselet ut og sålen avkjøles først. Tørk
kun fuktig av sålen og jernet utvendig.
Dersom syntetisk stoff smelter når stålsålen er for høyt innstilt,
dampen slås av og restene tørkes av straks med et tykt
sammenlagt stykke av bomullstøy. Sett jernet på trinn max
Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard
kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri skuresvampereller
kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
Tanken må aldri avkalkes eller behandles med rengjørings-
hhv. løsemiddel:
Ekstra funksjoner
(Avhengig av modell)
Multippelt avkalkingssystem bilde. 8
Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil “self-clean”-systemet
rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. Calc’n clean
“calc’n clean”-funksjonen hjelper med å fjerner kalkpartikler fra
dampkammeret. Bruk denne funksjonen ca hver 2. uke, hvis
vannet i området er veldig hardt.
1. Trekk støpslet ut av stikkontakten, still dampregulatoren i
posisjonen og fyll vanntanken med vann.
2. Still temperaturen i “max” posisjon og trekk støpslet ut av
stikkontakten.
3. Ett er d en nø dv en di ge op pv ar mi ng sp er io de n, vi l
temperaturindikatoren slukke. Deretter kan du trekke ut
kontanten til strykejernet fra støpselet.
4. Hold strykejernet over en vask. Trykk på “clean”-knappen og
rist forsiktig strykejernet. Kokende vann og damp vil komme
ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall.
5. Når strykejernet slutter å dryppe, kan du slippe knappen, koble
til strykejernet og varme det opp igjen, til det resterende vannet
har fordampet.
6. Gjenta prosessen hvis strykejernet fortsatt inneholde
urenheter.
3. anti-calc
“Anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk å redusere
mengden av kalk som samler seg opp i løpet av dampstrykingen,
og den måten forlenge strykejernets nyttbare levetid.
Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes
naturlig over tid.
“Secure” auto shut-off-funksjon bilde. 9
(Avhengig av modell)
“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis det
ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten og sparer
energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne
funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet er
tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist
posisjon, eller det står att strykesålen eller siden i 30
sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk og
kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
Dryppebeskyttelse
(Avhengig av modell)
Dersom det er innstilt en for lav temperatur, blir dampen automatisk
slått av for å unngå at apparatet drypper. Det kan da eventuelt
høres et klikk.
Såletrekk metal/såletrekk lt
som beskytter ømntlige tekstiler bilde 10
(avhengig av modell)
Stoffbeskyttelsen brukes for å unngå skade på ømntlige tekstiler
ved dampstryking med maksimal temperatur.
Denne beskyttelsen kan også brukes istedenfor et klede mellom
strykejernet og tøyet som strykes for å unngå at mørke stoffer
blir blanke.
Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av plagget først
for å kontrollere resultatet.
Stoffbeskyttelsen settes strykejernet ved å sette tuppen
jernet i enden av stoffbeskyttelsen og trykke den bakre delen av
beskyttelsen opp til du hører et klikk. Stoffbeskyttelsen løsnes ved
å trekke ned klemmen bak og ta av jernet.
Det stoff-beskyttende strykele dekselet kan kjøpes fra
kundeservicen eller fra en spesialbutikk:
Kode for tilbehør
(Kundeservice)
Navn på tilbehør
(Spesialbutikker)
464851 TDZ1510
Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å
minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
Begynn med å stryke
de tekstilene som krever den laveste
stryketemperaturen.
Sjekk anbefalt stryketemperatur
på vaskelappen på plagget.
Reguler dampen i forhold til
stryketemperaturen ved å følge
instruksjonene i denne håndboken.
Bruk damp
bare hvis det er nødvendig. Bruk sprayfunksjonen
i stedet hvis det er mulig.
Prøv å stryke plaggene mens de
fremdeles er fuktige, og
reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra plaggene
i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker plaggene dine
i tørketrommel før du stryker dem, still tørketrommelen inn på
"stryketørt"-programmet.
Hvis tekstilene er fuktige nok
, kan du slå av dampregulatoren
helt.
Sett strykejernet i
vertikal stilling når du tar en pause. Hvis det står
horisontalt med dampregulatoren på, vil det forbruke damp.
Skrong
For aktuelle veiledninger angående skroting bør du ta kontakt med
forhandleren eller med kommunen på stedet der du bor.
Dette apparatet er merket i overensstemmelse med
EU-direktiv 2002/96/EG–vedrørende brukte elektriske
og elektroniske apparater (waste electrical and
electronic equipment–WEEE).
Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og
resirkulering av brukte apparater i hele EU.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine
lokale nettsider.
sv
Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA56 från Bosch
Det här strykjärnet har formgivits i enlighet med de ekologiska
kriterier som ställts upp r en hållbar utveckling. Hela
strykjärnets livscykel analyseras -från val av material
till återanvändning eller återvinning- för att utvärdera
möjligheterna till förbättringar från en teknisk, ekonomisk
och miljömässig synvinkel.
Detta är en hushållsprodukt och allt inte avsedd för
kontinuerlig användning i storhushåll. Läs noga igenom
bruksanvisningen. Spara den!
Allmänna varningsmeddelanden angående
säkerhet
Fara för elektrisk stöt eller brand!
Apparaten skall anslutas och användas i enlighet med uppgifterna
på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till eltet om sladden eller slva
apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den är
anpassad för 16 A eller mer och att kontakten är jordad.
För att undvika att fenomen som att transient spänning sjunker eller
att belysningen uktuerar vid dåliga strömförsörjningsförhållanden,
rekommen derar vi att du anslu ter strykjä rnet till ett
strömförsörjningssystem med en maximal impedans på 0,27 Ω.
Vid behov, kan användaren fga det allnna strömrsörjningsbolaget
om systemimpedansen vid gränssnittsstället.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande
erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt underlag.
Om apparaten ställs ett stöd måste stödets underlag vara
stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga
skador nns eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av
servicetekniker innan det används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska hälla
ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten r apparaten inte används eller om du
misstänker fel.
r att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad
servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.
Före första användningen
Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.
FyII strykjärnets tank med kranvatten och ställ därefter in
termostaten läge max”. Sätt stickkontakten i gguttaget.
Vänta tills strykjärnet uppnått önskad temperatur (indikator
sidan av vattentanken släcks när strykjärnet kyls ned).
Ställ nu in ångreglaget på läge och låt vattnet förånga genom
att upprepade gånger trycka på knappen
Första gången strykjärnet används kan det utsöndra rök och lukter
som upphör efter ett par minuter.
Strykning Bild 1
Sätt stickkontakten i vägguttaget. Kontrollampan tänds. Ställ in
önskad temperatur med termostaten.
Den släcks när inställd temperatur uppnåtts.
Har strykjärnet väl blivit hett kan du fortsätta stryka när det åter
värms upp. Sortera tvätten i enlighet med skötselråden. Börja alltid
med de plagg som ska strykas i den lägsta temperaturen “•”:
Syntet
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Linne
FyIla på vatten Bild 2
Ställ ángreglaget pá och dra ut stickkontakten ur
vágguttaget!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra vätskor
t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda produkter
ogiltigförklaras garantin.
An vä nd i nt e k on de ns er at v at te n f rå n to rk tu ml ar e,
luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är avsedd
för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om ditt
kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del kranvatten
med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket “max”.
Strykning utan ånga Bild 3
Ställ ångreglaget på .
Strykning med ånga Bild 4
Ställ termostatvredet och ställ ångreglaget eller
efter det att strykjärnet blivit varmt.
När termostatvredet står på “••”: Ställ ångreglaget på .
När termostatvredet står på “•••” eller “max”.
Ställ ångreglaget på .
Spray Bild 5
Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
Ångpuff Bild 6
Ställ in temperaturen på “max”.
Tryck upprepade gånger på knappen med 5 sekunder mellan
varje tryck.
Vertikal ånga Bild 6
Ställ in temperatur “max”.
Häng klädesplagget på en galge.
Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från plagget. Tryck
upprepade gånger på knappen , med minst 5 sekunder mellan
varje tryck.
Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som någon har på sig.
Rikta aldrig ångan mot människor eller djur.
När du använt färdigt strykjärnet
Ställ in ångreglaget från till och tillbaka på 0.
Gör detta upprepade gånger (självrengöringsfunktion).
Töm sedan tanken genom att hålla strykjärnet med spetsen nedåt
över ett kärl och lätt skaka det. Förvara strykjärnet högkant,
inte liggande se (Bild 7).
Linda inte ihop sladden för hårt!
Rengöring
Lätt nedsmutsat strykjärn: Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
och låt strykjärnet svalna. Torka sedan av strykjärnets utsida och
sula med en fuktig duk.
Strykjärnet var för varmt att syntetmaterial smält och fastnat
sulan: Stäng av ångfunktionen, ställ in max-läge och torka genast
bort smutsresterna med en tjock, ihopvikt torr bomullshandduk.
För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts
för kontakt med metallföremål. Använd aldrig skursvamp eller
kemikalier när du rengör stryksulan.
Häll aldrig rengörings- eller lösningsmedel i tanken för att
avkalka strykjärnet eftersom detta gör att strykjärnet
droppar när du använder ånga!
Ytterligare funktioner
(Beroende på modell)
Avkalkning i era steg Bild 8
Beroende modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning i
era steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
2. Calc’n clean
Funktionen ”calc’n clean” bidrar till att avlägsna kalkpartiklar från
ångkammaren. Använd den här funktionen ungefär varannan
vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.
1. Dra ut strykjärnets elsladd ur vägguttaget, ställ ångreglaget i
läget och fyll vattentanken med vatten.
2. Ställ temperaturväljaren i läget ”max” och sätt i strykjärnets
elsladd.
3. Efter den nödvändiga uppvärmningsperioden släcks
kontrollampan. Dra sedan ut strykjärnets elsladd.
4. Håll strykjärnet över ett tvättställ. Tryck knappen ”clean” och
skaka försiktigt strykjärnet. Kokande vatten och ånga kommer
ut, tillsammans med kalk eller avlagringar som kan ha funnits
där.
5. När strykjärnet upphör att droppa släpper du knappen, sätter
i strykjärnets elsladd och värmer upp det igen tills resterande
vatten har förångats.
6. Upprepa processen om strykjärnet fortfarande innehåller
föroreningar.
3. anti-calc
Patronen “anti-calc” är utformad för att minska kalkavlagringar
under ångstrykning, vilket bidrar till att förlänga strykjärnets livstid.
Patronen kan dock inte avlägsna all kalk som bildas.
“Secure” Automatisk
säkerhetsavstängning Bild 9
(Beroende på modell)
Funktionen Secure» för automatisk avstängning kopplar ur
strykjärnet r det står orört, vilket förbättrar säkerheten och
energiförbrukningen.
Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion att
vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten tid att
nå rätt temperatur.
Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8 minuter i
stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar på sulan eller på
sidan, kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten automatiskt
och kontrollampan kommer att börja blinka.
Droppstopp
(Beroende på modell)
Om den temperatur du sllt in är för låg kommer ångan
automatiskt att stängas av för att undvika dropp. Ibland hörs
då ett klickljud.
Stryksöverdrag metal/stryksöverdrag
lt för ömtåliga plagg Bild 10
(enligt modell)
Skyddet av tyg används för att stryka ömtåliga plagg med en
maximal temperatur utan att skada dem.
Användningen av skyddet gör att man inte behöver använda en
trasa för att förhindra glansiga ytor på mörka kläder.
r att sta tygskyddet vid strykjärnet, placera spetsen av
strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck bakdelen av skyddet
uppåt tills du hör ett klickande ljud. För att frigöra tygskyddet, dra
ner klämman på baksidan och ta bort strykjärnet.
Sulskyddet i textil nns att köpa som en tjänst efter försäljningen
av strykjärnet samt i specialbutiker.
Reservdelsnummer
(kundservice)
Namn på reservdel
(fackhandel)
464851 TDZ1510
Tips för att spara energi
Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ
råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
Bör ja m ed a tt s try ka d e tyg er s om k räv er l ägs t
stryktemperatur.
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur lappen med
skötselråd på respektive plagg.
Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur enligt
anvisningarna i denna handbok.
Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd
om möjligt
sprejfunktionen i stället.
Prova att stryka plaggen
r de är fuktiga och dra ner
inställningen för ånga. bildas ånga från tyget, snarare än från
strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före strykning, använd
programmet för ”stryktorrt”.
Om
plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av ångfunktionen
helt.
Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner r
ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.
Eventuellt gammalt strykjärn
Hör med din kommun eller det Lokal renhållningsverket var du
kan lämna gamla hushållsprodukter.
Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktivet
2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).
Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling
och återvinning av använda apparater och de tillämpas
inom EU.
Du kan ladda ner denna handbok fn Boschs lokala
hemsidor.
Kii tä mme tei tä B osch T DA5 6-h öyrys ili tysra uda n
valitsemisesta
mä silitysrauta on suunniteltu ekologisia kriteerejä
noudattaen. Nämä kriteerit liittyvät kestävään kehitykseen.
Suunnittelun aikana on analysoitu laitteen koko elinkaari
-materiaalien valinnasta laitteen uudelleenytön tai
kierrätykseen- ja srvioitu parannusmahdollisuudet tekniseltä,
taloudelliselta ja ympäristölliseltä kannalta.
Täm ä la ite on t ark oitet tu koti tal ous käy ttöön , ei
ammattikäyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti!
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Sähköisku- tai palovaara!
Tämä laite tulee kytkeä ja si tulee käyttää sen tyyppikilven
antamien tietojen mukaisesti.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos kaapelissa tai
itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos jatkojohdon
käyton välttämätöntä, varmista, että se sopii 16 A tai suurempaan
virtaan ja että siinä on maayhteydellä varustettu pistoke.
Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen vaihtelut,
vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien olosuhteiden aikana,
silitysrauta on suositeltavaa liittää virransyöttöjärjestelmään, jonka
maksimi-impedanssi on 0,27 Ω.
Käyttäjä voi tarvittaessa pyyä julkiselta energiayhtltä
liitoskohdan impedanssin.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden (mukaan
lukien lapset) toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset tai henkiset
kyvyt, aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto, ellei heitä
valvota tai ohjata.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan tukeen, varmista, että tuki on asetettu
tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Se tulee tarkistuttaa
valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan
käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä tai
ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön täyttöä
varten.
Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastonmuutoksille (vesisade,
auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen, tai
aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältett